1. Kompleksowa obsługa BHP Kędzierzyn-Koźle

Kompleksowa obsługa BHP Kędzierzyn-Koźle

Realizujemy działania w  zakresie zadań służby wynikających z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.  Tak samo dbamy o potrzeby w zakresie bezpieczeństwa niewielkich, rodzinnych firm, jak i korporacji o zasięgu ogólnopolskim czy globalnym. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, uwzględniając aktualne potrzeby i oczekiwania.

Kompleksowa obsługa BHP

Kodeks Pracy Art. 23711. § 2.

Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

 

Zadania wykonywane w ramach kompleksowej obsługi BHP?

Realizujemy zadania zgodnie z wytycznymi rozporządzenia oraz wychodzimy poza ten ograniczony zakres! Wspieramy kompleksowo i z zapewnieniem pełnego zadowolenia. Wykonujemy m.in.:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, okresowych analiz stanu BHP zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań w zakresie BHP w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych.
 • Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP.
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz innych wypadkach.
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP.
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracy.
 • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy.
 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Nie musisz być z tym sam!

Pamiętaj, że jako pracodawca to właśnie Ty jesteś odpowiedzialny za stan BHP w firmie. Jednak nie musisz zostać ze wszystkim sam. Wspieramy m.in. zakłady obróbki metali, sklepy detaliczne, hurtownie różnego rodzaju, centra dystrybucyjne, stolarnie, piekarnie, rzeźnie, zakłady przemysłowe (produkcyjne) i inne.

Szukasz „Kompleksowa obsługa BHP Kędzierzyn-Koźle”? Skontaktuj się z nami- TUTAJ. Nasza współpraca przyniesie wiele korzyści. Nie musisz zatrudniać specjalisty ds. BHP bezpośrednio. Skorzystaj z pomocy w formie comiesięcznej obsługi- wsparcie merytoryczne 24/7. Zajmij się realizacją swoich celów jako przedsiębiorca.

Czym zajmuje się specjalista BHP?

BHP zajmuje się głównie zagadnieniami ochrony w pracy, doradza w tych kwestiach, ocenia ryzyko zawodowe na danych stanowiskach pracy, sprawdza, czy przedsiębiorstwa działają zgodnie z zasadami BHP. Osoby na tym stanowisku mogą również prowadzić działalność edukacyjną i uczyć pracowników zagadnień z tej dziedziny.

Więcej znajdziesz TUTAJ!

Kto potrzebuje bhp?
Zarówno kadra kierownicza jak i pracownicy szeregowi, niezależnie od zajmowanego stanowiska, wykształcenia oraz stażu, są objęci obowiązkowym szkoleniem z zakresu BHP. Pracodawca musi odbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.
Więcej znajdziesz TUTAJ!
Komu można powierzyć wykonywanie zadań służby bhp?

Powierzenie zadań służby BHP pracownikom i zewnętrznym specjalistom. Zgodnie z art. 23711 § 1 k.p. w przypadku pracodawców zatrudniających do 100 pracowników, wykonanie zadań służby BHP można powierzyć pracownikowi zatrudnionemu na innym stanowisku niż specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej znajdziesz TUTAJ!

POROZMAWIAJMY

 

Każdorazowo zakres obsługi dostosowany jest do Twoich potrzeb. Cechą szczególnie nas charakteryzującą jest faktyczna obecność- określona ilość godzin pracy mierzona realizowanymi zadaniami! Pracodawcy i pracownicy są co raz bardziej świadomi- nie pozwól sobie na błędy.