Dokumentacja mająca za zadanie w sposób jasny i zrozumiały dla pracowników jak wykonywać pracę bezpiecznie. Po pierwsze, dokumentacja ma wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy oraz zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. Kolejno, czynności do wykonania po jej zakończeniu. Ostatecznie, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i mieszanin.

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP § 41. 1.

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje i procedury BHP

W ramach kompleksowej obsługi tworzymy tzw. „Segregator BHP”, który zawiera m.in. instrukcje BHP, procedury wewnętrzne, oceny ryzyka zawodowego i inne dokumenty przydatne w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy! Każdy dokument tworzony jest w oparciu m.in. o wewnętrzne wytyczne zakładu, warunki na nim panujące, dostępne środki, instrukcje i wytyczne producentów. Wybrane składowe segregatora:

  • instrukcja ogólna BHP,
  • instrukcja udzielania pierwszej pomocy,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • instrukcja BHP przecinarki taśmowej do metalu, suwnicy, kompresora, opalarki ręcznej, szlifierki tarczowej ręcznej, wózka widłowego, inne.