Kodeks Pracy Art. 23711. § 2.

Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

Zadania wykonywane w ramach kompleksowej obsługi BHP?

Realizujemy zadania zgodnie z wytycznymi rozporządzenia oraz wychodzimy poza ten ograniczony zakres! Wspieramy kompleksowo i z zapewnieniem pełnego zadowolenia. Wykonujemy m.in.:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, okresowych analiz stanu BHP zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań w zakresie BHP w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych.
 • Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP.
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz innych wypadkach.
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP.
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracy.
 • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy.
 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.