Może nie muszę?

W większości przypadków szkolenie jest wymagane. Kluczowe jest w tym miejscu wskazanie Art.  2373 (Dz.U.2020.1320 Kodeks Pracy). Szczególnie ważny jest w tym miejscu §2. 

§ 2.Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Istnieją wyjątki!

Dlaczego wcześniej zaznaczyłem, że wymóg dotyczy większości przypadków? Dlatego, że istnieje pewna grupa pracodawców, którym ustawodawca umożliwia odstąpienie od wykonywania szkoleń okresowych BHP. Określa to §22.

§ 22Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne.

Dodatkowo, zwróć uwagę na to Rozporządzenie- Dz.U. 2019 poz. 757!

Pamiętaj, bierz pod uwagę bezpieczeństwo pracowników. Szkolenie BHP (w tym przypadku okresowe) jest jednym z punktów w zakresie budowania kultury bezpieczeństwa w zakładzie- nie warto go zaniedbywać.

Gdzie szukać dalej?

Udało nam się określić czy obowiązek realizacji szkoleń dotyczy pracowników w Twoim zakładzie. Kolejny krok kieruje nas do Rozporządzenia (Dz.U.2004.180.1860), które to określa:

Ile trwa szkolenie okresowe bhp?

Szkolenie okresowe BHP nie jest szkoleniem, które może trwać 15 minut- FAKT! Czas trwania szkolenia zależy w dużej mierze od tego na jakie zadania wykonuje dany pracownik i jakie zagrożenia na nich występują. Jakie grupy wyróżniamy?

Co ile trzeba realizować szkolenie bhp (okresowe)?

PS: Pamiętaj, że 1 godzina lekcyjna to 45minut zegarowych! W związku z tym, 8 godzin lekcyjnych to 6 godzin zegarowych.

Warto samemu?

Wracając, pracodawca może samodzielnie realizować zadania służby BHP. O kim mowa?

Pracodawca ten musi wziąć udział w szkoleniu dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP. W związku z tym, powinien odbyć szkolenie BHP trwające co najmniej 64 godziny lekcyjne. Prowadzone ono powinno w formie kursu lub seminarium (wykluczono możliwość realizacji szkolenia w formie samokształcenia kierowanego).

Rozważyć tutaj należy tzw. "koszt alternatywny". Czy czas przeznaczony na zajmowanie się tematem nie lepiej wykorzystać na rozwój swojej działalności, a tematykę BHP zlecić osobie wyspecjalizowanej w tym zakresie?

Awansowałem...

Kluczowe jest to, że pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowniczym powinny odbyć takowe szkolenie w trybie pilnym (zgodnie z rozporządzeniem- do 6 miesięcy od zmiany stanowiska). Skąd takie zalecenie? Mianowicie, jednym z punktów szkolenia okresowego BHP dla tych osób jest wątek szkoleniowy.

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

W związku z powyższym, im szybciej dany pracownik "odhaczy" dedykowane szkolenie BHP, tym szybciej będzie mógł prowadzić instruktaż stanowiskowy.